Lập kế hoạch cải cách hành chính năm 2009 lĩnh vực tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực

26-12-2011

 

 

 

 

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2008 – 2010 của Bộ, những yêu cầu mới của Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đại biểu tiếp tục thống nhất với 4 mục tiêu cải cách hành chính của Bộ, bao gồm:

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định các công việc của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị, cơ sở.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đường lối hội nhập quốc tế, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn... 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, kịp thời, kỷ cương hành chính, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

- Tạo sự chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị của Bộ.

Đặc biệt, Hội thảo đã sôi nổi thảo luận và đề xuất một số nội dung trọng tâm ưu tiên năm 2009 lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực của Bộ, ngành, cụ thể như:

        1. Về Tổ chức bộ máy

- Thực hiện Đề án tổ chức của Bộ:

+ Rà soát, phân tích chức năng, nhiệm vụ các cơ quan QLNN có liên quan

+ Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số đơn vị: Cục, Vụ, VP, TTra

+ Đánh giá cơ cấu tổ chức mới.

- Phân tích các chức năng quản lý và cơ cấu tổ chức hiện nay của ngành tại địa phương; củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức chuyên ngành ở các vùng.

- Đẩy mạnh phân cấp:

+ Phân tích, đánh giá thực trạng phân cấp giữa Bộ với các Cục;

+ Phân tích, đánh giá thực trạng phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa Bộ với địa phương;

+ Đề xuất với Bộ: Danh mục các chức năng quản lý nhà nước của Bộ có khả năng tiếp tục phân cấp và những chức năng đã phân cấp cho địa phương, cơ sở nhưng thực hiện không hiệu quả; một số mô hình phân cấp (theo cấp độ) các chức năng quản lý nhà nước cho cấp tỉnh, huyện, xã; một số cơ chế quản lý đối với các chức năng đã được phân cấp; năng lực cần có hoặc cần được tăng cường của đơn vị phân cấp và đơn vị được phân cấp.

- Cơ cấu tổ chức lại một số đơn vị thuộc Bộ:

+ Phân tích đánh giá hệ thống nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ thuộc Bộ; xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức một số Viện còn lại;

+ Quy hoạch mạng lưới các trường thuộc Bộ giai đoạn 2010 – 2015.

- Rà soát tổ chức và hoạt động của Hội, Hiệp hội.

- Thực hiện thí điểm hệ thống quản lý theo kết quả PMS.

- Xây dựng và thực hiện thí điểm một số mô hình, cơ chế về cung cấp dịch vụ công, nhất là đối với lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ (Nghị định 115).

2. Về Phát triển nguồn nhân lực

- Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thông qua phân cấp;

- Thực hiện phương thức mô tả công việc có xét đến yếu tố giới;

- Rà soát đánh giá các chính sách liên quan đến cán bộ công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, công chức;

- Đổi mới quy trình, thủ tục thi nâng ngạch đối với công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc;

- Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC

-  Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Nguồn nhân lực công nghệ sinh học nông nghiệp phục vụ cho hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ...

- Nghiên cứu thực trạng đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tại địa bàn xã.

Hội thảo là cơ sở để hoàn chỉnh Kế hoạch năm 2009 của Vụ, từ đó đề xuất, tham mưu cho Bộ xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2009 của Bộ.

 

 

 

 

 

VĂN BẢN

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online

  48091
 • Hôm nay

  48091
 • Hôm qua

  47972
 • Tuần này

  96063
 • Tháng này

  740813
Tất cả: 4282530