SẢN PHẨM NCKH

Thiết bị tạo nước ngọt từ nước biển bằng năng lượng mặt trời

Thiết bị được cấp nước biển, nước lợ, ao hồ bằng bơm hoặc tự chảy vào từ bể chứa đặt cao hơn. Năng lượng mặt trời làm nung nóng nước, nước bay hơi và ...

Bài viết chờ duyệt

Bài viết chờ duyệt
TOP