SỔ TIẾP NHẬN YÊU CẦU KHÁCH HÀNG

 

SỔ TIẾP NHẬN YÊU CẦU KHÁCH HÀNG

Bộ phận bán hàng:...................................................................................

 

Ngày tháng

Khách hàng, địa chỉ, Tel, Fax, người liên hệ

Nội dung yêu cầu

Người nhận

Kết quả
xem xét

Người xem xét ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người ghi số

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

Phụ trách đơn vị, bộ phận

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

TOP