PHIẾU YÊU CẦU LÀM MẪU

 

 

 

 

Số:..............

 

PHIẾU YÊU CẦU LÀM MẪU

-         Tên khách hàng: ...................................................................................................

-         Điện thoại: ............................................................................................................

-         Địa chỉ: .................................................................................................................

-         Tên sản phẩm:........................................................... Số lượng:............................

-         Qui cách kỹ thuật: ................................................................................................

.................... ...............................................................................................................

 

 

 

 

            Yêu cầu lần đầu                                                                    Yêu cầu sửa đổi lần

 

 
Nội dung yêu cầu

 

TT

Các chỉ tiêu làm mẫu

Yêu cầu

1

Qui cách kỹ thuật

 

3

Thời gian giao mẫu

 

4

Số lượng mẫu

 

7

Nội dung khác

 

 

Ngày   tháng    năm

Ngày   tháng    năm

Ngày   tháng    năm

Bộ phận bán hàng

      Xưởng sản xuất

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

TOP