BÁO GIÁ

 

 

Số............/BG                                   BÁO GIÁ

           Kính gửi:

Chúng tôi xin gửi quí khách hàng báo giá sau:

 

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (VAT)

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thời gian giao hàng: ........................................................................................................

- Địa điểm giao hàng: ........................................................................................................

- Hình thức thanh toán: ......................................................................................................

                                                                                                     Hà Nội, ngày     tháng     năm 20

Người lập phiếu

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

Phụ trách đơn vị, bộ phận

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                                               

 

TOP