Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ phận khí hóa theo công nghệ Gasification sử dụng phụ phẩm nông lâm nghiệp để phát điện có công suất đến 15KW. Th.S. Nguyễn Minh Việt.

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt thử nghiệm bộ khí hóa Gasifer sử dụng phụ phẩm nông lâm nghiệp (trấu, phoi bào…) tích hợp đồng bộ với các thiết bị (động cơ đốt trong, máy phát điện và bộ hòa điện) để phát điện công suất đến 15kW.

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ phận khí hóa theo công nghệ Gasification sử dụng phụ phẩm nông lâm nghiệp để phát điện có công suất đến 15KW. Th.S. Nguyễn Minh Việt.

- Đơn vị thực hiện: Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

- Chủ nhiệm đề tài/ dự án: Th.S. Nguyễn Minh Việt.

- Thời gian bắt đầu/ kết thúc: Từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2014

Mục tiêu:

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt thử nghiệm bộ khí hóa Gasifer sử dụng phụ phẩm nông lâm nghiệp (trấu, phoi bào…) tích hợp đồng bộ với các thiết bị (động cơ đốt trong, máy phát điện và bộ hòa điện) để phát điện công suất đến 15kW.

Nội dung nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm

Tổng quan về thiết bị phát điện biomass trên thế giới và Việt Nam;

Nghiên cứu, tính toán thiết kế và chế tạo 01 bộ phận khí hoá Gasifer mô hình có hiệu suất khí hoá đạt >35%, công suất 2kW được tích hợp đồng bộ với các thiết bị có sẵn (động cơ đốt trong, máy phát và bộ hòa điện) để thí nghiệm. Thiết kế bộ phận khí hóa cho máy phát điện biomass công suất 10kW.

Quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp bộ phận khí hóa cho máy phát điện biomass công suất đến 15kW. Quy trình vận hành và bảo dưỡng bộ phận khí hóa cho máy phát điện biomass công suất đến 15kW.

Chế tạo 01 bộ phận khí hoá Gasifer công suất 10kW được tích hợp đồng bộ với các thiết bị có sẵn (động cơ đốt trong, máy phát và bộ hòa điện) để phát điện có công suất 10kW. Lắp đặt để vận hành thử nghiệm tại địa phương khu vực Đồng bằng sông Hồng hoặc miền núi phía Bắc. Đào tạo vận hành, bảo dưỡng và bàn giao cho địa phương

Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống là nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm vật lý. Trên cơ sở phân tích kết quả của mô hình thí nghiệm để điều chỉnh lại lý thuyết tính toán và đưa ra sản phẩm: Máy phát điện biomass có hiệu suất khí hóa >35%.

Kết quả nghiên cứu của đề tài:

Về khoa học:

+ Chuyên đề tổng quan về thiết bị phát điện Biomass trên thế giới và Việt Nam.

+ Chuyên đề quá trình nhiệt động hóa học xảy ra trong bộ khí hóa.

+ Chuyên đề nghiên cứu vật liệu chế tạo bộ khí hóa.

+ Bộ bản vẽ bộ khí hóa cho mô hình phát điện 2kw

+ Sản phẩm mô hình thiết bị phát điện 2kw.

+ Bộ bản vẽ bộ khí hóa cho máy phát điện 10kw.

+ Chuyên đề xây dựng các quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị phát điện Biomass 10kw.

Về thực tiễn:

+ Chế tạo, lắp đặt, vận hành 01 trạm phát điện Biomass 10kw.

Về tính mới và sáng tạo của Đề tài:

+ Sử dụng công nghệ khí hóa chuyển đổi phụ phẩm nông lâm nghiệp thành khí gas chạy máy phát điện.

+ Với công suất vài chục kw thiết bị phát điện Biomass phù hợp với cơ sở gỗ mộc, xay sát, ...

Về đào tạo, chuyển giao công nghệ và thông tin xuất bản:

+ 05 người được đào tạo vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa về thiết bị phát điện Biomass.

+ 02 bài báo khoa học liên quan đến nội dung đăng trên Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy lợi.

Tin liên quan
TOP