Phòng Tài chính - Kế toán

11-10-2012

 

Vị trí và chức năng

1.1.         Phòng Tài chính - Kế toán là đơn vị chức năng trực thuộc Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo, được thành lập theo Quy định tại Điều 2, Quyết định số 2146/QĐ/BNN-TCCB ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cho Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

1.2.         Là đơn vị chức năng tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Viện trong lĩnh vực tài chính, kế tóan.

Nhiệm vụ

2.1      Tổ chức bộ máy kế toán và thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và theo yêu cầu quản lý của Viện.

2.2      Tổ chức thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo các đối tượng và nội dung công việc theo các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán hiện hành.

2.3      Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ của Viện, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các tài sản và nguồn hình thành các tài sản, phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính , kế toán.

2.4      Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Lãnh đạo Viện.

2.5      Cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo Quy định của Pháp luật

2.6      Tổ chức và kiểm tra tình hình thực hiện công tác kế toán của các đơn vị trực thuộc Viện theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.

2.7      Hướng dẫn nghiệp vụ về Tài chính – Kế toán đối với hoạt động KHCN và SXKD của các đơn vị trong Viện.

2.8      Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất tài sản nhà nước của các đơn vị trực thuộc Viện theo đúng chế độ và quy định của pháp luật. Thực hiện báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản của Viện.

2.9      Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng các thiết bị mua sắm hàng năm thuộc các nguồn vốn khác của các đơn vị trực thuộc Viện.

2.10  Phối hợp với phòng Kế hoạch- Tổng hợp tổ chức kiểm tra, thanh quyết toán công việc sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm và các công tác sửa chữa thường xuyên của Viện.

2.11 Tham gia xây dựng các định mức chi tiêu, quy chế quản lý tài chính của Viện.

2.12 Tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán của Viện theo các quy định hiên hành của pháp luật.

2.13 Quản lý cán bộ, tài sản, tài liệu của phòng theo phân công của Lãnh đạo Viện.

2.14 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

Về tổ chức

Phòng tài chính kế toán có Kế toán trưởng, phó trưởng phòng, các kế toán viên và thủ quỹ:

3.1.         Kế toán trưởng kiêm phụ trách phòng do Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm theo các tiêu chuẩn Quy định tại khoản 1 điều 50 và điều 53 luật kế toán và các Quy định pháp luật hiện hành trên cơ sở có thỏa thuận của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Kế toán Trưởng có trách nhiệm và các quyền hạn theo Quy định tại điều 54 – Luật kế toán .

3.2.         Các Phó phòng do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, Kế tóan trưởng và pháp luật về lĩnh vực phân công phụ trách và ủy quyền.

3.3.         Các kế toán viên, thủ quỹ có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mỡnh. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ phải có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế tóan trong thời gian mình làm kế tóan.

Tin Liên Quan

VĂN BẢN

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online

  08
 • Hôm nay

  20
 • Hôm qua

  64
 • Tuần này

  264
 • Tháng này

  851
Tất cả: 6069