Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

11-10-2012

 

Vị trí và chức năng

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế trực thuộc Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo tại Điều 2, Quyết định số 2164/QĐ/BNN-TCCB ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu giúp Ban lãnh đạo Viện trong lĩnh vực đào tạo và hợp tác quốc tế, dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện và năng lượng tái tạo.

Nhiệm vụ

1.1 Về công tác Đào tạo:

1.1.1) Xây dựng và trình Viện trưởng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; quản lý đào tạo cán bộ viên chức và người lao động theo thẩm quyền và phân cấp của Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam.

1.1.2) Tổ chức và thực hiện công tác đào tạo chuyên ngành, đào tạo sau đại học của Viện.

1.1.3) Hợp tác liên danh, liên  kết với các trường đại học, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.

1.2 Hợp tác Quốc tế.

1.2.1) Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế của Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo. Tham mưu giúp Viện trưởng xây dựng, quản lý và phát triển các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo - hợp tác quốc tế;

1.2.2) Tổ chức, triển khai thực hiện, theo dõi và kiểm tra các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo;

 

1.2.3) Phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tìm kiếm cơ hội tài trợ, hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế  nhằm nâng cao năng lực KHCN của Viện trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

1.3 Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các dự án đầu tư, các tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

1.4 Tổ chức hội nghị, hội thảo, thông tin KHCN về đào tạo và hợp tác quốc tế.

1.5 Quản lý, chịu trách nhiệm về nội dung về  WEBSITE của Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo

1.6  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Viện trưởng.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng: Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế có trưởng phòng và các phó trưởng phòng

1.1) Trưởng phòng do Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở có thỏa thuận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Viện trưởng về toàn bộ hoạt động của phòng.

1.2) Các Phó phòng do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định, chịu trách  nhiệm trước Viện trưởng, trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực phân công phụ trách và ủy quyền.

2. Các đơn vị trực thuộc phòng gồm:

     + Tổ Đào tạo;

          + Tổ Hợp tác quốc tế.

Các tổ có tổ trưởng và tổ phó.

VĂN BẢN

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online

  08
 • Hôm nay

  20
 • Hôm qua

  64
 • Tuần này

  264
 • Tháng này

  851
Tất cả: 6069